Menü Bezárás

Adatvédelmi irányelvek

  1. A weboldal jelenleg magyarországi szervereken üzemel és az Üzemeltető is Magyarországon bejegyzett jogi személy.
  2. Az üzemeltető a szolgáltatást magyar törvények és etikai normák betartásával üzemelteti azt. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény – Infotv., 2000. évi C. törvény – Számvtv., 2001. évi CVIII. törvény – Ekertv.)
  3. Az Formaterv Kft. weboldalainak – úgy mint a formatervkft.hu és daburandekor.hu weboldalak – üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Fogalmak

A jelen tájékoztatóban a következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Cookie: a web böngésző szoftver által használt ideiglenes adatok tárolására használt szövegtár fogalom, Magyar megfelője a “süti”. Személyes adatok kezelésére nem alkalmas.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott fogalmakat az Infotv.-ben meghatározott jelentéssel kell értelmezni.

FORMATERV KFT. ADATKEZELŐ :

Név: Formaterv Grafikai, Nyomdaipari Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

Iroda: 4034 Debrecen, Munkás utca 13.

Székhely: 4034 Debrecen, Munkás utca 13.

Adószám: 10379781209

Cégjegyzékszám: 09 09 000364

E-mail: brilla @ t-online.hu

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden esetben meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok kezelésének törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megfelelő és elengedhetetlen, a célt egyértelműen biztosítja. A személyes adat az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A weboldalak használatához megadott adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásaival történik, adatkezelési célonként külön hozzájárulással. Amikor az adatokat megadja nekünk, azok kezeléséhez Ön engedélyt ad részünkre. Amennyiben engedélyét nem adja meg, akkor az az adatkezelés nem valósul meg és az a weboldal elérhető funkciója (u.m. vásárlás, hírlevélküldés) az Ön részére nem használható.

Az Formaterv Kft. – az Infotv. rendelkezéseivel összhangban – akkor kezel személyes adatot, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

A személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, ezért a Formaterv Kft. a felvett adatokat a vonatkozó törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Formaterv Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából,illetve és továbbá ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, egyéb külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulása esetén kezelheti.

Az Formaterv Kft. felhívja a részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A megadott adatok valódiságáért kizárólag az adatot közlő személy felel. A fogyasztó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATRÖGZÍTÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA:

4. A WEBOLDAL LÁTOGATÁSA ESETÉBEN RÖGZÍTETT AZONOSÍTÓK, COOKIE-K:

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó weboldal látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

Adatkezelési időtartama: a Böngészési adatok, cookie illetve “süti” és a session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

4.2 ÜZENET KÜLDÉSEKOR KEZELT ADATOK:

a. Kapcsolattartó név

b. E-mail cím

c. Telefonszám és cégnév

d. Jelszó

Adatkezelési célok: szerződés szerinti teljesítés, hibabejelentések, feladatbejelentések rögzítése

Adatkezelés jogalapja: szerződés szerinti teljesítés

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Adattovábbítás: nincs

Adatok módosítása és törlése személyesen a cég székhelyén, vagy írásban e-mailen a weboldalon megadott email illetve postai úton levélben az elérhetőség címen kérhető (csak bejelentett kapcsolattartó által).

4.5 KAPCSOLATFELVÉTELKOR KEZELT ADATOK:

a. Kapcsolattartó név

b. E-mail cím

c. Telefonszám és cégnév

d. Adatkezelési cél: üzenetküldői cél kezelése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig illetve az árajánlat intézésétől számított maximum 5 év.

Adattovábbítás: nincs

5. A WEBOLDAL TARTALMA

Az Formaterv Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőmotor üzemeltetőjének kell gondoskodni.

A https://www.formatervkft.hu és a https://www.daburandekor.hu (domain nevek alatti) webcímen elérhető portal üzemeltető kódja ( html, css, php, js ) a Formaterv Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb analitikai adatainak független mérését a Google Analytics, WordPress adatbázis és Elementor adatbázis alapú környezet segítségével. Ez a folyamat nem használ személyes adatokat, böngészési szokások rész-adatait ideiglenesen tárolja, céges adatokat figyelmen kívűl hagyja.

A Google Analytics ún. „sütiket”, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az Ön weboldal-látogatásainak elemzését. A süti által az Ön weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyéb szervereire küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti az Ön IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet tárolja a és rövidíti le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Ön weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal.

A böngésző és analitikai sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/

A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

https://www.google.com/privacy?hl=en-GB

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani, amelynek elérhetősége: https://www.google.com/analytics.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-t) helyez el. A sütik olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja weboldalunkat. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem az Ön merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit sem csinál a honlapon.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy web böngészőjének súgóján keresztül.

Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k fő szabály szerint 30 napig tárolódnak, a felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A Formaterv Kft. weboldalai tartalmaznak más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül Ön által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget! Kérjük, tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól!

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Az érintett kérelmezheti az Formaterv Kft.-nél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Formaterv Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Formaterv Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Formaterv Kft.-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az Formaterv Kft. csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Formaterv Kft. írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett – az Infotv.-ben foglaltak szerint – kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben vagy jelen szabályzatban meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

A fenti bekezdés jelen dokumentum egyéb pontjaiban szintén meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

Az Formaterv Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Adatörlést helyettesítendő az adatkezelő zárolhatja a személyes adatot, amennyiben az érintett így kéri, igazolva hogy a törlés sérti az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Formaterv Kft. helyesbíti. Erről köteles jegyzőkönyvet kiállítani, ami tartalmazza a régi és új adatot, a módósítás aktuális dátumát, módját, a végrehajtó személyét.

Az Formaterv Kft. értesíti a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Formaterv Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Formaterv Kft. a tiltakozást legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, a kérelmezőt írásban tájékoztatja a jogalapnak megfelően.

Ha az érintett az Formaterv Kft.-nek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Formaterv Kft. a határidőket elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az Formaterv Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen.

A Formaterv Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozással szemben az érintett joghátrányát állapítja meg.

AZ ADATOKHOZ HOZZÁ FÉRŐK KÖRE és az ADATFELDOLGOZÓK

A Formaterv Kft. az internetes áruházban megrendelések teljesítése érdekében adattovábbítást végez.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, miután vizsgálatot kért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

a., Az adatfeldolgozásra nem vesz igénybe külső feldolgozót, ezért az adatfeldolgozó adatai:

  • 4031, Debrecen, István út 149 L-épület
  • https://www.formatervkft.hu/  és a http://www.daburandecor.hu/

b., A szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy a felhasználó által megadott szállítási adatok átadásra kerüljenek a felhasználó által választott kiszállítást végző logisztika cégnek.

c., A felhasználó által megadott számlázási adatok átadásra kerülnek az elektronikus számlát kiállító szolgáltató felé.

d., A fentieken kívül harmadik személynek az adatkezelő nem ad át személyes adatot.

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

ADATBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK:

A Formaterv Kft., illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

  • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  • ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG BEJELENTKEZÉS:

NAIH-114989/2017. (Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.)

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Hosting

Elérhetősége: https://www.mhosting.hu/